Novelizácia zákona o tepelnej energetike sa dotkne aj výstavby nových zdrojov tepla

Novelizácia zákona o tepelnej energetike sa dotkne aj výstavby nových zdrojov tepla
Podľa novely ministerstvo pri rozhodovaní o vydaní osvedčenia hodnotí vplyv výstavby  na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom území, a to najmä systémov centralizovaného zásobovania teplom a centrálnych okrskových zdrojov tepla.

Ministerstvo osvedčenie nevydá, ak sa výstavbou tepelných zariadení zníži odber tepla existujúceho centralizovaného zásobovania teplom.

Na vydanie osvedčenia má tiež vplyv výsledok energetického auditu, a to najmä ak sa výstavbou tepelných zariadení zhorší vplyv na životné prostredie, ak sa zvýšia náklady za teplo koncovým odberateľom/konečným spotrebiteľom, alebo ak sa zhorší hospodárnosť účinného centralizovaného zásobovania teplom. Podľa novely je písomná správa o energetickom audite zároveň prílohou žiadosti o vydanie osvedčenia.

Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW vrátane, možno uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateľ v konaní podľa osobitného predpisu dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné.

Novelizácia Zákona o tepelnej energetike, § 12 sa vzťahuje aj na zmeny a úpravy v existujúcich sústavách tepelných zariadení, pre ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.

„Novela Zákona o tepelnej energetike 657/2004, paragraf 12 ovplyvňuje aj plánované výstavby kotolní bytových domov, ktoré sú v súčasnosti pripojené k centrálnemu zásobovaniu teplom. Pri zvažovaní možností odpojenia sa od centrálneho zdroja tepla navrhujeme správcom, aby  sa poradili s dodávateľom tepla o vhodnosti takéhoto riešenia,“ hovorí František Sás, riaditeľ úseku energetického manažmentu Cofely. 

Poznámka:

Úplne znenie zákona je možné nájsť v Zbierke zákonov – Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004, zmena 100/2014, s účinnosťou od 1. mája 2014.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com