Komplexné technicko-prevádzkové služby pre priemyselný areál AU Optronics v Trenčíne

Komplexné technicko-prevádzkové služby pre priemyselný areál AU Optronics v Trenčíne Cofely od 1. januára 2016 zabezpečuje pre priemyselný areál AU Optronics a Bytový komplex Villa Park v Trenčíne komplexné služby facility managementu súvisiace s technicko–prevádzkovými procesmi.
 
Spolupráca s AU Optronics začala už počas minulého roka v rámci konzultačno-prípravnej fázy, v ktorej Cofely pomáhala nastaviť špecifikáciu technických služieb.
 
Komplexné služby facility managementu, ktoré od januára 2016 Cofely pre priemyselný areál v Trenčíne zabezpečuje, zahŕňajú dve časti – technickú a prevádzkovú správu.
 
Technická správa areálu spočíva v nepretržitom udržiavaní budovy a jej infraštruktúry v takom stave, ktorý umožňuje bezpečný, bezporuchový a hospodárny chod technologických zariadení. Medzi technické zariadenia patria napríklad systémy zásobovania elektrinou, plynom, teplom a teplou vodou, chladom, systém vetrania, vnútorné, vonkajšie a núdzové osvetlenie, zdvíhacie zariadenia, slaboprúdové systémy a požiarnotechnické zariadenia. Súčasťou technickej správy je aj energetický manažment areálu, konkrétne sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na prevádzku a realizácia efektívnych úsporných opatrení.
 
Služby súvisiace s prevádzkovými procesmi poskytuje Cofely nielen pre objekty v areáli AU Optronics, ale aj pre rezidenčný Bytový komplex Villa Park, ktorý poskytuje ubytovanie členom vedenia spoločnosti a obchodným partnerom zo zahraničia.
 
Cofely v týchto objektoch zabezpečuje upratovacie služby, ochranu pred škodcami,  požiarnu ochranu, pitný režim, stará sa o stavebnú časť objektov, vonkajšie priestory, zeleň a ochranu životného prostredia (odpad, odpadové vody). V súvislosti s bytovým komplexom rieši požiadavky nájomcov, poskytuje bytový manažment a ostatné správcovské činnosti.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com