Vytváranie vlastných projektov nám pomohlo rásť

Vytváranie vlastných projektov nám pomohlo rásť

Dominik Čech, riaditeľ Divízie dodávateľských činností

Ako hodnotíte 5 rokov Cofely na Slovensku z pohľadu Divízie dodávateľských činnosti?

Od roku 2010 – to bolo 5 rokov prudkého rozvoja. V roku 2010 sme začínali s 2 projektovými manažérmi a s polovičným obratom. Veľký nárast sme zaznamenali v oblasti realizácie projektov, ale aj v technickom servise, kde bol rast ešte výraznejší. Dnes má divízia 32 zamestnancov a obrat 10,5 mil. eur (2014). Myslím, že sme v rámci divízie prekonali vlastné očakávania a plány spred 5 rokov.

Zdvojnásobenie obratu je výrazný úspech. Čomu za to podľa vás vďačíte?

Ľuďom. Za každým úspechom divízie stoja konkrétni jednotlivci, pretože bez nich by to nešlo.

Cofely nie je servisno–montážna spoločnosť, ale inžinierska firma. Takže to, čo je pre nás dôležité a na čo kladieme dôraz, sú silní lídri na pozíciách projektových manažérov, ktorí si projekt vedia premyslieť, určiť správnu stratégiu a riadiť ho od začiatku až do úspešného konca. A ako rád hovorím - v Cofely čo človek, to osobnosť. V roku 2010 sme mali dvoch projektových manažérov. Teraz ich máme desať. Myslím si, že aj toto číslo svedčí o tom, že sa nám darí rásť. 

Ďalším faktorom súvisiacim s ľuďmi je tímová spolupráca medzi jednotlivými divíziami, ktorá nám dáva možnosť využívať všetky synergické efekty. Pri každom projekte, aj keď ho zastrešuje iná divízia v rámci Cofely, sú naši ľudia prítomní hneď od začiatku. Radíme, čo a ako robiť, pomáhame s tendrami a následne ich často aj realizujeme. Teší nás, že aj keď by na realizáciu niektorej časti projektu mohli divízie využiť iných dodávateľov, obracajú sa na nás. Myslím si, že je to aj vďaka tomu, že poznajú našu prácu a že sme pri projektoch od ich začiatku. Poznáme tak ich históriu, máme viac informácií a vieme navrhnúť najvýhodnejšie riešenie. Okrem toho naša divízia poskytuje ostatným divíziám technickú podporu a rieši čiastkové problémy technického charakteru.

Okrem tímovej spolupráce je pre nás dôležitá aj stratégia. V rámci bilancovania môžem povedať, že naša dlhodobo nastavená stratégia bola úspešná.

V čom spočívala?

V rámci stratégie sme si stanovili, na aké činnosti sa chceme zamerať. Rozhodli sme sa diverzifikovať portfólio. Nechceli sme zostať iba pri jednej činnosti, nechceli sme robiť iba jednoduchú elektroinštaláciu. Chceli sme robiť aj iné -  technologicky zložitejšie činnosti. Plánovali sme preniknúť do odvetví s vyššou pridanou hodnotou. Chceli sme projekty vytvárať, nie sa zúčastňovať na už existujúcich zákazkách ako subdodávatelia. A to nám prinieslo úspech.

To znamená, že ste museli sami hľadať zákazníkov. Ako sa vám to darilo?

Myslím, že dobre. Zákazníkov sme hľadali cielene a tvorili pre nich projekty šité na mieru. Samozrejme v súčinnosti s Divíziou obchodných činností, ktorá nám s tým pomáhala. Sledovali sme trh a proaktívne oslovovali klientov, nečakali sme so založenými rukami. Našim cieľom bolo byť so zákazníkom od začiatku projektu. Teda vlastne ešte pred ním – v počiatočnej fáze, keď sme spolupracovali na návrhoch a príprave riešenia.

Môžete konkrétne spomenúť niektorého z takýchto zákazníkov?

Bol ním napríklad Swedspan v Malackách alebo Zimný štadión v Bratislave.

Čo sa za posledných 5 rokov vo vašej divízii zmenilo?

Počas piatich rokov sme prešli prudkou zmenou portfólia realizovaných činností. Na začiatku sme realizovali hlavne elektroinštalácie, slaboprúdy, merania a reguláciu, a takto sme boli zapísaní aj u našich odberateľov. Dnes už väčšinu našich činností tvoria technologické dodávky, aj keď elektroinštalácia, slaboprúd, meranie a regulácia majú stále v našom portfóliu významné miesto. Za tých 5 rokov sme prenikli aj do segmentov, kde sme predtým neboli.

Mohli by ste spomenúť pár technologických riešení, na ktoré ste v rámci vašej divízie hrdí?

Rád by som spomenul napríklad projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v Čadci. Myslím si, že je z pohľadu veľkosti mesta Čadca jedným z najväčších projektov v rámci inštalácie LED svietidiel na Slovensku. Samozrejme, mnohé obce a menšie mestá majú LED svietidlá, ale objemovo ich Čadca s plánovanou inštaláciu 2 500 svietidiel prevyšuje. Pre Cofely je to zároveň pilotný projekt v tomto segmente. Zaujímavým, a pre Čadcu kľúčovým faktorom, je aj skutočnosť, že rekonštrukcia verejného osvetlenia sa bude splácať z budúcich úspor mesta.

V rámci ďalších technologických riešení by som rád spomenul slaboprúdové inštalácie, meranie a regulácie v rámci dvoch projektov – Zimný štadión a Bratislavský hrad. Ale tiež rekonštrukciu chladenia a mrazenia v Rybe Žilina, čo je zákazka zo segmentu, v ktorom sme nikdy neboli, a vďaka ktorej sa nám do neho podarilo preniknúť.

Aké sú vaše plány do budúcna?

V nastolenom trende chceme pokračovať aj ďalej. Popritom máme na stole nové výzvy. Ako som už spomínal, radi by sme prenikli do užšie špecializovaných segmentov. V inštaláciách má stále väčší priestor priemyselná energetika, chladenie a priemyselná údržba vo výrobných podnikoch, čo je oblasť, v ktorom vidíme veľký potenciál.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com