Naše
bezpečnostné
pravidlá

 

Cieľ: žiadny smrteľný úraz

Neprechádzam a
nestojím pod
visiacim bremenom.
Pred začatím práce
s horľavinami sa uistím, že
neexistuje riziko požiaru alebo
explózie.
 
Vždy stojím mimo
smeru pohybujúcich
sa zariadení a
predmetov.
Pred začatím práce sa
uistím, že činnosti
(mechanické, chemické,
elektrické, kvapaliny
pod tlakom, …) sú
zabezpečené.
 
Keď pracujem vo výške,
som istený.
Keď šoférujem, nepoužívam
mobilný telefón.
 
Pred vstupom do
výkopu sa uistím, že
steny výkopu sú
zabezpečené pred
zosuvom.
Nešoférujem pod vplyvom
alkoholu alebo iných
omamných látok.
 
Pred vstupom do
uzavretého priestoru sa
uistím, že vzduch je čistý a
počas prác vzduch
kontrolujem.